Hangi kongreyi aramıştınız?

Aradığınız kongrenin hangi tarihler arasında, nerede düzenlendiğini ve kongre hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz!

BIO Türkiye

Değerli Akademisyenler, Sayın Meslektaşlarım, Bürokratlarımız, İlaç Endüstrimizin Çok Değerli Temsilcileri ve Sevgili Öğrenciler,

İVEK Vakfı Ar-Ge & Biyoteknoloji Komisyonu sağlık alanındaki stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, Türkiye medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla, BIO Türkiye Organizasyonu’nu uluslararası boyutta düzenleyecektir. BIO Türkiye’nin, medikal ve farmasötik biyoteknoloji alanında doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları bir araya getirmesi ve Türkiye’deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve endüstri olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir platform işlevi görmesi amaçlanmıştır. Bu organizasyon içinde üç ana etkinlik bulunacaktır.

BIO Türkiye - BIOSphere
BIO Türkiye – StartHUB
BIO Türkiye - Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

BIOSphere
BIO Türkiye içerisindeki bilimsel (akademik) bildiri ve sunumlar dışında kalan alanlarda sunumlar, bildiriler, öneriler, atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve etkinliklerin tamamı BIOSphere etkinliği içinde değerlendirilecektir. BIO Türkiye Organizasyonu içinde tüm paydaşlar arasında hem networking hem de partnering çalışmaları yapılarak ekosistemin geliştirilmesi ve bu açıdan kamu destekleri ve organizasyonları gibi tüm destek kuruluş ve organizasyonlarının tanıtımları ve hedef kitlesiyle buluşturulmaları sağlanmış olacaktır.

StartHUB
Biyoteknoloji alanında çalışan start-upların ya da henüz girişime dönüşmemiş ürüne dönük araştırmaların bir araya getirildiği bir platform, bu çalışmaların ihtiyacı olan destek ya da yatırımlarla buluştuğu bir HUB (bağlantı) ortamıdır. Start-uplar arasında ya da start-upların ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası networking ve partnering etkinlikleri için ortam oluşturacaktır.

ULUSLARARASI BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ
BIO TÜRKİYE- Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, medikal ve farmasötik biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç üreten, farklı platformları bir araya getirerek güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılması amaçlamaktadır. Biyoteknoloji alanının multidisipliner özelliği nedeniyle ilgili tüm bilimsel disiplinlerden katkı sağlayacak içerik ve kapsamla düzenlenmektedir. Kongrede zenginleştirici bir unsur olarak uluslararası bir katılım planlanmaktadır.

Ana Başlıklar Ve Konu Başlıkları


Farmasötik Biyoteknoloji
Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların üretimi
Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların analizi
Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçlarda preklinik ve klinik çalışmalar
Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların ruhsatlandırılması
Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçlarda patent
Biyoteknolojik aşıların üretimi
İleri tedavi tıbbi ürünleri
Nadir hastalıklarda biyoteknolojik ilaçlar
Oligonükleotit İlaçlar
Nanobiyoteknoloji

Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri
Genom edisyonu tekniklerinde yenilikler
Genom edisyonunda etik sorunlar
Tek gen hastalıklarında, diyabette, kanserde gen tedavileri
İmmünoterapide gen tedavileri
Yeni nesil aşıların (RNA, neoantijenler) uygulamaları
Hücresel ve Dendritik hücre bazlı aşıların klinik uygulamaları
CAR-T hücreleri ve CAR-NK hücrelerin uygulamaları
Rejeneratif tıpta hücresel tedavi uygulamaları
Nörodejeneratif hastalıklarda hücresel tedaviler
Tanı ve tedavide doku kültürleri ve organoidler

Biyomedikal ve Biyomühendislik
Doku mühendisliği
Biyosensörler
3-D Biyoyazıcılar ve sağlık alanındaki uygulamaları
Mikrobiyom araştırmaları
Biyoenformatik/Veri Madenciliği uygulamaları
Sağlıkta yapay zeka ve modelleme
Medikal görüntü işleme
İn silico ilaç tasarımı
In vitro (vücut dışı) tanı/takip cihazları
Mikro akışkan sistemler (Lab-on-a-chip/Organ-on-a-chip)
Medikal görüntüleme sistemleri
Endüstriyel tasarım
Sertifikasyon ve MDR 2020 (Tıbbi Cihazların Ruhsatlandırılması, UTS kaydı, CE IVD/MD, IVDR /MDR)


BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi’nin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce hazırlanmış “Bildiri Özetleri” değerlendirilerek, kabul edilenler bildiri kitapçığında basılacaktır.

BIO Türkiye Organizasyonumuzda İstanbul’da birlikte olmak dileğiyle,
Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU
BIO Türkiye Organizasyonu Başkanı

Dr. Mahmut TOKAÇ
BIO Türkiye Organizasyonu Genel Sekreteri

  • Web Adresi: https://bioturkiye.org